تغییرات شرکت

تغییرات شما در کدام یک از عناوین زیر می باشد؟
برای آنکه تغییرات شرکت مورد نظر را ثبت کنید باید مدارک و شرایط زیر را داشته باشید: تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت کپی مدارک شناسایی اعضای جدید و قدیم و بازرسین لیست تمامی اعضایی که حق امضاء دارند و سمت اعضای جدید و قدیم آدرس و کدپستی شرکت تمامی اسناد مربوط به شرکت کپی آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوط به ثبت تغییرات شرکت یا ثبت شرکت و مدارک را در بخش ارسال مدارک که در زیر قابل مشاهده است را به یک فایل pdf تبدیل کرده و ارسال نمایید.
حداکثر اندازه فایل: 5 MB.