علامت های تجاری ثبت شده

تاسیس شخصیت های حقوقی

امکـان ثروت گستر (سـهامي خاص)

شماره ثبت : 59946

شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۲۳۵۸۹۱​

داده پردازان ویرا تندیس النا (سهامی خاص)

شماره ثبت : 57018

شناسه ملی : ١۴٠١٠٧١٣٧۴١​

داده گستران موج سوم شـیراز (سهامی خاص)

شماره ثبت : 59446

شناسه ملی : ۱۴۰۱۱۹۸۳۶۵۹​

طلوع پردازش شهر راز (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت : 51207

شناسه ملی : ۱۴۰۰۸۶۳۷۵۲۰​

فرهنگي هنري پیام رسان داریا (موسسه غیرتجاری)

شماره ثبت : 4798

شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۰۵۰۶۱۲

مدیریت زندگی پارسیان (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت : ۵۹۷۳۸

شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۱۳۴۶۱۳

مهیمن فراز رازي گسـتر (سهامی خاص)

شماره ثبت : 3177

شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۱۵۷۰۴۵

هامون صنعت زمین (سهامی خاص)

شماره ثبت : 58278

شناسه ملی : ۱۴۰۱۱۳۸۰۵۵۰

همیار پردازان سبز ایرانیان (سهامی خاص)

شماره ثبت : ۵۸۸۷۶

شناسه ملی : ۱۴۰۱۱۶۵۹۸۴۱

پیمـان تجارت فرا مبتکرین (مسئولیت محدود)

شماره ثبت : 485

شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۰۵۵۷۸۶

اورنگ رایانه صـباح (مسئولیت محدود)

شماره ثبت : ۵۸۷۹۸

شناسه ملی : ۱۴۰۱۱۶۲۵۷۰۹

علم داده و اطلاعات پرگاس (سهامی خاص)

شماره ثبت : 

شناسه ملی : 

آرمان صنعت تیرازیس (سهامی خاص)

شماره ثبت :60586

شناسه ملی : 14012492899

مزرعه نوآوران همايجان (مسئولیت محدود)

شماره ثبت : 929

شناسه ملی : 14012780036

عفيفان جامه پارسايي (سهامی خاص)

شماره ثبت :61466

شناسه ملی : 14012883527

بين المللي ارمغان طلايي تجارت الكترونيك نيكان (سهامی خاص)

شماره ثبت :

شناسه ملی : 

مركز تقويت فكر كودكان رحماني (موسسه غیرتجاری)

شماره ثبت : 5076

شناسه ملی : 14013189240

بين المللي زر انديشان تجارت الكترونيك نيكان (سهامی خاص)

شماره ثبت :622442

شناسه ملی :14012801041

خلاقيت هاي فكري و فناوري پرگاس (موسسه غير تجاري)

شماره ثبت :4979

شناسه ملی : 14012779823

توسعه و تجارت مبین گستر شهر راز (مسئولیت محدود)

شماره ثبت : 61405

شناسه ملی : 14012862610

نوآوران خلاق زمانه (مسئولیت محدود)

شماره ثبت : 62177

شناسه ملی : 14013257450

دانش پژوهان زيست آفرين پارس (سهامی خاص)

شماره ثبت : 62178

شناسه ملی : 14013257957

آغازين يار دنياي امروز (سهامی خاص)

شماره ثبت : 62621

شناسه ملی : 14013466160

آسان تجارت الكترونيك ويرا (سهامی خاص)

شماره ثبت : 62643

شناسه ملی : 14013475811